Participating Artists: Chen Tong, Chen Xiaoyun, Chen Wei, Duan Jianyu, Gong jian, He An, He Chi, Huang Xiaopeng, Jiang Ji’an, Jiang Zhi, Li Jinghu, Li Juchuan, Li Mu, Li Yifan, Liang Shuo, Lin Yilin, Liu Ding, Man Yu, Museum of Unknown, Qin Siyuan, Shao Yi, Wang Yin, Wang Wei, Xu Tan, Zhang Hui, Zhang Jiebai, Zheng Guogu, Zhou Tao, Zhu Yu.
Curator: Ruijun Shen
Work Team: Shi Qing, Liang Jianhua, He Cong, Zheng Hongbin, Zhou Lihua
Generation of art movements and forms cannot be separated from intensive idea clashes and repeated verification and practice.
e-flux » Announcements

// From our friends at E-Flux

Leave a comment